Algemene Voorwaarden van B-Kraanverhuur
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, d.d. 1 november 2020.

Artikel 1: Algemene bepalingen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en de ter uitvoering van een en ander verrichte rechtshandelingen en feitelijke handelingen.
Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover schriftelijk overeengekomen.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden uitgesloten.
De vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet.

Artikel 2: Definities
Opdracht: Iedere overeenkomst met B-Kraanverhuur, waarbij deze in het kader van hun normale bedrijfsuitoefening op zich nemen werkzaamheden uit te voeren.

Horizontaal- en verticaal transport: De overeenkomst waarbij wij ons, al dan niet in het kader van een vervoer- of andere overeenkomst, jegens de opdrachtgever verbinden om d.m.v. kranen en andere hijsgereedschappen, hijswerkzaamheden te verrichten, een en ander in de ruimste zin des woords, en/of dergelijke kranen en hijsgereedschappen ter beschikking te stellen, hetzij met dan wel zonder machinist/bedieningspersoneel. Uitdrukkelijk geldt dat onder ‘hijswerk’ tevens is begrepen het laden en lossen van transportmiddelen, alsmede het in voorkomend geval overbrengen van de lading c.q. last naar opslag plaatsen c.q. de overslag daarvan van het ene transportmiddel op het andere of overslag anderszins.
Montage werk: De overeenkomst waarbij wij ons jegens de opdrachtgever verbinden tot het demonteren of monteren van door de opdrachtgever aangewezen zaken, daaronder begrepen verplaatsingswerkzaamheden als het aan- en afsleeën c.q. vijzelen van die zaken tot op/af fundatie, al dan niet voorafgaand aan dan wel volgend op een vervoer, alsmede het verzendklaar maken van die zaken op de plaats van vertrek c.q. het afbouwen daarvan op de plaats van bestemming, een en ander in de ruimste zin des woords.

Opslag: De overeenkomst waarbij wij ons jegens de opdrachtgever verbinden om zaken ter opslag op de door ons aangewezen plaats aangevoerd, gedurende een overeengekomen tijd opgeslagen te houden. Eventueel door ons te verrichten aan- en afvoer van de zaken alsmede eventuele manipulaties aan de zaken in verband met de opslag, vallen niet onder het begrip opslag doch onder ‘hijswerk’ c.q. ‘montage’.
Totaal projectuitvoering: De overeenkomst waarbij wij ons bij één en dezelfde overeenkomst verbinden tot het (doen) verrichten van al die werkzaamheden nodig om een bepaald project (bijv. all-in transport van fundatie tot fundatie, bedrijfsverhuizingen e.d.) van begin tot eind te realiseren.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
3.1 Ongeacht de vorm waarin zij zijn uitgebracht, zijn al onze aanbiedingen vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding ervan door de opdrachtgever. Herroeping na aanvaarding door de opdrachtgever zal onverwijld dienen te geschieden.
3.2 Wijziging of aanvulling van de opdracht bindt ons slechts na schriftelijke bevestiging daarvan door of aan ons.

Artikel 4: Intellectuele eigendom
Elk recht van intellectueel eigendom op afbeeldingen, tekeningen, schetsen, modellen, berekeningen etc., bij aanbiedingen of bij andere gelegenheden verstrekt, blijft bij ons berusten. Genoemde bescheiden mogen zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd, aan derden worden getoond en/of ter hand gesteld. Op ons verzoek dienen ze onmiddellijk aan ons te worden geretourneerd.

Artikel 5: Toepasselijke bepalingen; vervoer
5.1 De navolgende wettelijke bepalingen resp. algemene voorwaar den gelden ten aanzien van de hieronder aangegeven soorten vervoer:
• Nationaal vervoer over de weg: Titels 13 en 14 van Boek 8 BW, aangevuld door de Algemene Vervoerscondities 1983, laatste versie;
• Grensoverschrijdend wegvervoer: het Verdrag betreffende de Overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR);
• Vervoer over de binnenwateren:
– Bij goederenvervoer aan boord van een schip: Titel 10 van Boek 8 BW, aangevuld door de Bevrachtingsvoorwaarden 1991; waarbij de lading door de opdrachtgever is verzekerd met uitsluiting van regres op B-Kraanverhuur.
– Bij het duwen en het verlenen van alle andere diensten aan en/of aan boord van duwbakken, voor zover niet vallende onder het begrip hulpverlening: de Algemene Duwconditiën1994;
– Bij slepen, assisteren enz.:
a. voor het slepen en assisteren van en het verlenen van diensten aan drijvende voorwerpen als bakken, bokken, kranen, elevators enz. alsmede drijvende voorwerpen, die wel over een eigen voortstuwings- en/of manoeuvreer middelen beschikken, doch deze tijdens het slepen, assisteren en het verlenen van diensten, niet aanwenden, op de bepalingen van de Algemene Sleepconditiën (gedep. 5 maart 1946 ter griffie van om. De Rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam);
b. voor het slepen, langszij nemen alsmede het assisteren van het verlenen van diensten aan schepen die bestemd zijn regelmatig de zee te bevaren: de Nederlandse Sleepdienst Conditiën 1951 (gedep. 15 nov. 1951 ter griffie van de Rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam);
– Bij berging (waaronder begrepen het ver lenen van hulp) van vaartuigen en andere voorwerpen: de Bergingsconditiën 1958 (aangepast 7 februari 1974);
– Bij terbeschikkingstelling van drijvende bokken met bemanning: de Bokkengebruiksvoorwaarden 1976 (gedep. Ter griffie van om. De Rechtbank te Rotterdam op 1 jan. 1977);
– Bij terbeschikkingstelling van dekschuiten, bakken, pontons, vlotten enz.: de Dekschuitengebruiksvoorwaarden 1961 (gedep. ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 31 dec. 1969);

Artikel 6: Toepasselijke voorwaarden; specifieke werkzaamheden
6.1 Met inachtneming van het voorgaande gelden de navolgende voorwaarden ten aanzien van de aangegeven soorten specifieke werkzaamheden:
– horizontaal- en verticaal transport: de Algemene Voorwaarden van de Vereniging Verticaal Transport (V.V.T.-voorwaarden, gedep. ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam op 1 december 2004). Indien het hijswerk geschiedt met behulp van één of meer drijvende bokken, zijn mede toepasselijk de Bokkengebruiksvoorwaarden 1976 (om. gedep. ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 jan. 1977).
– Opslag en bewaarneming van goederen geschiedt op de “Physical Distribution Voorwaarden 2000” (gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken te Amsterdam, Dordrecht en Rotterdam op 30 maart 1983).
– Verzekering. Een transportverzekering voor de vervoerde goederen is nimmer in de vrachtprijs begrepen en dient door de opdrachtgever voor eigen rekening te worden afgesloten. Het recht van regres op B-Kraanverhuur en/of haar onderaannemers dient te worden uitgesloten.
– montagewerk: de Algemene Voorwaarden van de Vereniging Verticaal Transport
(V.V.T.-voorwaarden, gedep. ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam op 1 december 2004).
Alsmede de AV-en van B-Kraanverhuur, de metaalunie voorwaarden, gedep. ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2001.
– opslag: de Veemcondities Amsterdam- Rotterdam (gedep. ter griffie van de Rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam op 1 maart 1994).
– verhuur van materieel, (Sarmat) de AV-en gedeponeerd ter griffie van de Kamer van Koophandel te Rotterdam op 4 juli 2005.
– overige werkzaamheden: t.a.v. overige handelingen en werkzaamheden die wij verrichten c.q. op ons hebben genomen te (doen) verrichten, zullen mede toepasselijk zijn de in de betrokken bedrijfstak gebruikelijke voorwaarden resp. de voorwaarden waarvan de toepasselijkheid is bedongen.
– totaalprojectuitvoering: op ieder specifiek onderdeel van de zijdens ons uit te voeren overeenkomst zijn toepasselijk die rechtsregels en voorwaarden als hiervoor t.a.v. die werkzaamheden is omschreven.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid indien en voor zover deze dwingendrechtelijk voortvloeit uit de wet dan wel uit de algemene voorwaarden betreffende de hierboven aangegeven soorten werkzaamheden, zulks ongeacht of deze aansprakelijkheid gebaseerd is op overeenkomst dan wel op onrechtmatige daad.
7.2 De door ons te vergoeden schade wordt vastgesteld overeenkomstig de aansprakelijkheidsregeling neergelegd in de hierboven genoemde algemene voorwaarden betreffende de aangegeven soorten werkzaamheden.
7.3 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade en evenmin voor schade ten gevolge van vertraging.
7.4 Ieder die zich ophoudt op onze terreinen, in de directe nabijheid van ons materieel e.d. of op de plaats waarde werkzaamheden worden uitgevoerd, bevindt zich daar, met al hetgeen hij bij zich heeft, voor eigen risico, en dient de van overheidswege en door ons gegeven en te geven voorschriften en/of aanwijzingen strikt op te volgen. De opdrachtgever dient ons dienaangaande te vrijwaren jegens aanspraken van derden.
7.5 De navolgende bepalingen van dit artikel zijn slechts van toepassing indien en voor zover zij niet in strijd zijn met toepasselijke bepalingen van dwingend recht en met de aansprakelijkheidsregelingen neergelegd in de hiervoor genoemde algemene voorwaarden betreffende de aangegeven soorten werkzaamheden, en zijn steeds van toepassing voor zover ons een beroep op de desbetreffende voorwaarden om welke reden ook, niet zou toekomen.
7.6 Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade en letsel veroorzaakt door onze opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld.

Artikel 8: Prijzen
Alle door ons vermelde prijzen zijn exclusief BTW en toegespitst op de situatie zoals die geldt ten tijde van die vermelding. In geval van een nadien ingetreden verhoging van één of meer kostprijsfactoren (inkoopprijzen, loonkosten, belastingen, sociale premies, vrachtkosten, verzekeringskosten, wijziging van wisselkoersen e.d.) zijn wij gerechtigd de oorspronkelijke prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 9: Betaling
9.1 Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum in Nederlandse valuta te geschieden ofwel à contant te onzen kantore ofwel opeen door ons aan te wijzen bankrekening. Bij betaling per bankgeld als datum van betaling de datum van creditering van de desbetreffende rekening.
9.2 Verrekening of inhouding op facturen, op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
9.3 Bij niet-tijdige betaling (daaronder begrepen betaling van enige termijn) is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag, volgende op die waarop de betalingstermijn verstrijkt, is de opdrachtgever, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist, een rentevergoeding van 1,5% per maand, gedeelte van de maand daaronder begrepen, over het openstaande bedrag verschuldigd.
9.4 Indien de opdrachtgever in verzuim is, komen na schriftelijke ingebrekestelling voorts te zijnen laste alle schade en kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de invordering vallende. De buitengerechtelijke incassokosten over het verschuldigde bedrag worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 200,-.
9.5 Wij zijn te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever betaling vooraf of genoegzame zekerheid voor het nakomen van diens verplichtingen te verlangen. Indien de opdrachtgever niet terstond aan een daartoe strekkend verzoek van ons voldoet zijn wij gerechtigd onze werkzaamheden op te schorten c.q. af te breken.

Artikel 10: Retentie- en pandrecht
10.1 Wij zijn gerechtigd zaken, documenten en gelden van de opdrachtgever voor diens rekening en risico terug te houden totdat onze vorderingen op de opdrachtgever, uit welken hoofde die ook zijn, geheel zijn voldaan.
10.2 Alle zaken, documenten en gelden die wij, uit welken hoofde dan ook, onder ons hebben en/of zullen verkrijgen strekken ons tot onderpand van onze vorderingen die wij ten laste van de opdrachtgever hebben en/of zullen verkrijgen.
10.3 Wij zijn gerechtigd om voormeld pand- en/of retentierecht uit te oefenen ook voor hetgeen de opdrachtgever nog aan ons verschuldigd mocht zijn in verband met voorgaande opdrachten.

Artikel 11: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
De opdrachtgever is jegens ons aansprakelijk voor alle schade die de door hem aan ons toevertrouwde zaken veroorzaken, behalve voor zover deze schade is veroorzaakt door onze schuld.
Voorts is de opdrachtgever jegens ons aansprakelijk voor onjuiste c.q. onnauwkeurige dan wel laattijdige instructies en het niet (tijdig) ter beschikking stellen van zaken op de afgesproken tijd, en in geval van schuld of nalatigheid in het algemeen van de opdrachtgever, diens ondergeschikten en/of door hem ingeschakelde derden.

Artikel 12: Ondergeschikten en andere hulppersonen
12.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behoudens wij ons het recht voor iedere prestatie te leveren met personele en/of materiële middelen van onszelf of van derden.
12.2 Mede ten gunste van door of via ons ingeschakelde personen en/of derden, hun personeel en verdere hulppersonen daaronder begrepen, bedingen wij elke uitsluiting, beperking en/of vrijwaring te onzer/hunner gunste van aansprakelijkheid ingevolge deze Algemene Voorwaarden. Een beroep hierop staat hen alleen met onze toestemming open.

Artikel 13: Vrijwaring
De opdrachtgever dient ons en krachtens art.
12.2 eveneens ons personeel en/of derden te vrijwaren voor aanspraken van derden tegenover wie wij ons niet op deze Algemene Voorwaarden kunnen beroepen, indien en voor zover door deze Algemene Voorwaarden die aansprakelijkheid zou zijn uitgesloten en/of beperkt als die derden aan deze Voorwaarden gebonden geweest zouden zijn.

Artikel 14: Verjaring en verval
Alle aanspraken van de opdrachtgever uit hoofde van deze Overeenkomst tot schadevergoeding verjaren en vervallen door het enkele verloop van één jaar, welke termijn begint met de aan vang van de dag volgende op die waarop de vordering ontstaat.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op de overeenkomst en op alle nadere overeenkomsten welke daaruit mochten voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen tussen de opdrachtgever en ons zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Rechter te Dordrecht.